Hållbar utveckling

TV

Samhället är en del av företagsmiljön som det enskilda företaget har mycket svårt att påverka, men som påverkar företaget starkt.

Under decennier som gått har levnadsstandarden ökat betydligt i flera olika länder. Samtidigt utsätts dock jorden för stor påfrestning och utarmning. Om ekonomin ska kunna ha ett hållbart fokus och långsiktighet måste produktion inom olika områden ordnas så att den inte påverkar jordens olika kretslopp i för stor grad. Har du funderingar eller frågor gällande ekonomi så kan du titta in hos http://ekonomiguiderna.se för att finna mer om ekonomi.

Ekonomi och ekologi hänger samman med varandra. Allt komsumenter köper tillverkas av råvaror som ju kommer från vår planet. En ökad komsumtion skapar en negativ effekt på förbrukningen av energi. Det blir fler utsläpp i naturen och mer avfall som måste tas om hand.

För att skapa en långsiktigt bra hållbar ekonomi måste därför produktionen anpassas så att den inte skadar de ekologiska kretsloppen. Vatten, åkermark, djur, natur och annat måste bevaras för många generationer framöver.

Marknadsekonomi kan vara bra på många sätt för ett företag men inte nödvändigtvis för världen. Ju fler produkter som produceras desto mer ökar trycket på jordens resurser och det kommer bara fler och fler rapporter om påverkan på miljön. Jordens resurser som inte är förnyelsebara tar slut förr eller senare. Utsläpp av växthusgaser riskerar dessutom att påverka klimatet, vilket på sikt kan medföra katastrofala skador på miljön.

Miljön är en global fråga, speciellt när det gäller den så kallade växthuseffekten. Därför pågår internationella samarbeten, inom exempelvis FN, för att minska utsläppen.

Det finns en miljölagstiftning i Sverige, men den har varit svår att tillämpa och det händer ganska sällan att företag behöver stå till svars för handlingar som troligen bryter mot lagen. Miljöproblemen är dock betydligt större i fattigare länder där man inte har samma regel för utsläpp och där man hittills varit mer angelägen om att skapa tillväxt än att värna om miljön.

Många företag har börjat tänka mer på sitt sociala ansvar i samhället, något som på engelska benämns CSR, Corporate Social Responsibility. Det innebär bland annat att företag upprättar en hållbarhetsredovisning och arbetar med miljöfrågor för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre områden;

  • Ekologisk – innebär att kretsloppet i naturen klarar av sin egen återväxt.
  • Ekonomisk – I ett hållbart samhälle återvinns material vilket gör att ekonomin kan växa.
  • Social – innebär att man vill ha ett stabilt samhälle med ett långsiktigt tänkande, där de grundläggande behoven för människan kan uppfyllas.

Alla kan vi vara med och bidra till en mer hållbar framtid, genom att:

  • Köpa KRAV-märkta produkter
  • Köpa kläder på second hand
  • Lämna bilen hemma och börja cykla till jobbet
  • Använd miljömärkt rengöringsmedel, så som tvättmedel, schampo, diskmedel mm
  • Sopsortera
  • Spara energi

Ja, listan kan göras lång på alla saker som du kan göra för att vara med och bidra.

Du kan även börja påverka andra.