Olika åtgärder för att förbättra likviditeten

De flesta företag får vid något eller några tillfällen problem med likviditeten. Är likviditetsbristen inte endast tillfällig kan företaget snabbt tvingas ställa in betalningarna och även ansöka om att bli försatt i konkurs. Det är därför oerhört viktigt att man som företagare alltid arbetar med någon form av likviditetsbudget, för att kunna förutse när eventuella problem med likviditeten kan uppstå. Därigenom kan man i tid vidta åtgärder som medför att man kan undvika, eller i vart fall mildra, konsekvenserna av likviditetsbristen.

Lån för att förbättra likviditeten

Den klassiska lösningen för att undvika en likviditetsbrist är att företaget vänder sig till Fakturino eller något annat kreditföretag och ansöker om ett lån. Beviljas företaget lånet får man tillgång till kapital och kan betala alla fakturor, skatter och löner allteftersom de förfaller till betalning. Emellertid är det inte alltid som ett lån är ett alternativ. Är företaget nybildat, eller har visat ett negativt resultat enligt det senaste bokslutet, är det både möjligt och sannolikt att företaget inte kommer att beviljas ett lån. En annan förklaring kan vara att företagets ledning helt enkelt inte vill belasta verksamheten med ett lån.

Alternativa åtgärder till ett lån

Att låna pengar är emellertid inte den enda lösningen som står till buds. Det finns ett antal andra verktyg för att förbättra företagets likviditet. En lösning kan vara att ansöka om en checkkredit i stället för ett vanligt lån. Genom en checkkredit blir företaget inte bunden av ett visst belopp eller en särskild avbetalningsplan. I stället kan företaget använda precis så mycket pengar som behövs för att därefter återställa krediten efterhand, så snart det finns ekonomiskt utrymme.

Ibland har de ekonomiska problemen sin grund i att företaget inte får betalt för sina egna fakturor. I en sådan situation är det ofta effektivt att anlita extern hjälp, som till exempel Fakturino, för att driva in fordringarna. När bolag som Fakturino eller andra inkassobolag skickar krav med hot om betalningsföreläggande brukar de flesta kunder betala relativt omgående. Uppgår de utestående fordringarna till ett större belopp är detta en åtgärd som snabbt kan förändra företagets likviditet till det bättre.

azonbooster